header-organisaties-3.jpg

(Semi)publiek, privaat en ideëel

bg-sociale-vraagstukken-4.jpg

Maatschappelijke
vraagstukken

Door de jaren heen hebben wij kennis en ervaring opgedaan rondom verschillende vraagstukken. Onze dienstverlening is toegespitst op de volgende thema's:

 

Arbeid
- Jeugdwerkloosheid
- Arbeidsmarktdiscriminatie
- Jongeren buiten beeld

Uitsluiting
- Institutioneel racisme
- Institutioneel classicisme
- Discriminatie
- Microagressies
vb: etnisch profileren, klassenjustitie, horecadiscriminatie en in de sport

Participatie  
- Politieke participatie
- Burgerschap en emancipatie
- Sociale stabiliteit
- Bewonersparticipatie

Onderwijs
- Onderwijssegregatie,
- Onderadvisering,
- Ouderparticipatie en schooluitval

Religie, cultuur & samenleving
- Afrofobie en anti-zwartracisme
- Islamofobie, moslimhaat en discriminatie
- Antisemitisme
- Witte woede
- Vervreemding en radicalisering
- Interreligieus-/cultureel samenleven

Zorg & Welzijn
- Seksuele uitbuiting
- Cultuur-/religie sensitiviteit in de zorgsector en medische wereld
- Overlastgevende jongeren
- Dak-/thuisloze jongeren

 

Diversiteit & Inclusie (D&I)

Ervaring laat zien dat de meeste organisaties al een basis hebben voor een integraal D&I-beleid. Meestal zijn kleine aanpassingen en aanvullingen in huidig beleid en processen voldoende om mogelijke knelpunten te neutraliseren. D&I brengt echter wel de nodige uitdagingen met zich mee. IZI Solutions biedt opdrachtgevers handvaten om D&I integraal een onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. In onze aanpak betrekken wij management, staf, uitvoerende afdelingen en andere stakeholders. Zo ontstaat een integrale aanpak, gericht op procesmatige inbedding én cultuurverandering.

 

IZI Solutions onderscheidt zich door in haar aanpak rekening te houden met diversiteitsaspecten als cultuur (etniciteit), geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd en arbeidsbeperking (bijzonder talent).

Wij bieden op gebied van D&I het volgende aan:
- Inclusiescan/Diversiteit-audit gericht op verbeteringen van huidige D&I-strategie en beleid
- Ontwerp en implementatie van D&I-strategie en beleid
- Ontwikkeling van diversiteit en inclusie-instrumenten/tools
- Consultancy op gebied van inclusieve marketing en/of communicatie
- Training en/of coaching voor management & professionals op gebied van diversiteit, inclusie en cultuur-/religiesensitiviteit
- Denktank/Focusgroep gericht op stakeholderdialoog met inclusiegroepen
- Werving & Selectie van (top)managers en/of professionals met diverse achtergronden


Enkele referenties

Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam hebben wij het huidige werving- en selectieproces geanalyseerd en geoptimaliseerd op diversiteitonafhankelijk door middel van een inclusiescan en brown papersessies.

KIS

Voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving hebben wij meegewerkt aan de Audit Diversiteit. Dit is een instrument waarmee organisaties het D&I-strategie, beleid en activiteiten inzichtelijk kunnen maken en tips kunnen krijgen om een stap verder te komen.

KRO-NCRV

Voor de KRO-NCRV hebben wij als consultant deelgenomen aan een diversiteitssprint van een week om te komen tot een nieuw online programma. Onze rol was de omroep te begeleiden om de groep ‘urban’ jongeren aan te spreken.

izi-styled-bg-blue-1.png

Research & development (R&D)

In de loop der jaren hebben diverse opdrachtgevers ons benaderd voor het opstellen en uitvoeren van verschillende soorten onderzoek. We hebben kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan voor zowel de (lokale) overheid als voor commerciële opdrachtgevers. Door onze verschillende achtergronden kunnen we op strategisch en analytisch niveau opereren, maar schromen we niet om de straat op te gaan en met jongeren te spreken of een pittige focusgroep vorm te geven. Enkele voorbeelden van onderzoeken die we voor opdrachtgevers hebben uitgevoerd zijn:

  • Kwalitatieve verkenning naar het bereiken en activeren schoolgaande- en werkzoekende jongeren in opdracht van het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid
  • Etnografisch onderzoek voor Gemeente Amsterdam
  • Socio-culturele trendanalyse voor Leerpark Dordrecht
  • Marktonderzoek voor Agis Zorgverzekeringen
  • Werkgeversimago voor De Rechtspraak

Hieronder een kleine uitwerking van een viertal andere onderzoeken die wij verricht hebben:

Zichtbaar maar niet in beeld

In opdracht van het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van de ministeries van SZW en OCW hebben wij in tien gemeenten een kwalitatieve verkenning uitgevoerd onder 'jongeren buiten beeld', professionals die met deze jongeren werken en sleutelfiguren die met deze jongeren in contact staan. Jongeren buiten beeld zijn jongeren in de

leeftijd van 18–27 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en ‘buiten beeld’ zijn voor ondersteuning naar werk door de overheid. Het doel van de verkenning is inzicht verkrijgen in het profiel van jongeren buiten beeld, de oorzaken waarom ze buiten beeld zijn geraakt en de do’s & don’ts bij het bereiken en activeren van deze

jongeren. Gemeenten kunnen deze inzichten gebruiken om de jongeren ‘buiten beeld’ weer in beeld te brengen en ze richting school, een baan of een combinatie van beide te begeleiden.

Het rapport is hier te downloaden.

IMPACTTOOL SOCIALE KAART

Het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van Sociale Zaken heeft door IZI Solutions en Movisie een zogeheten ‘Impacttool sociale kaart Informele organisaties’ laten ontwikkelen. Deze tool is onderdeel van een handreiking, opgesteld door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), waarmee gemeente zelf jongeren buiten beeld in beeld kunnen brengen. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering ontvangen. Omdat ze niet bekend staan als werkzoekend, is het voor gemeenten moeilijk om ze te bereiken.

Sportscholen, moskeeën, kerken, buurtcentra, buurtkappers en rolmodellen in de eigen buurt hebben vaak veel meer contact met deze jongeren. Zij genieten het vertrouwen van de jongeren.Deze organisaties en personen kunnen gemeenten helpen bij het bereiken en activeren van jongeren. De impacttool van Movisie en IZI Solutions geeft een manier om zichtbaar te maken welke informele organisaties in hun gemeente de jongeren in beeld hebben, hoe groot hun bereik is en hoe groot hun invloed is op de jongeren.

De tool ondersteunt gemeenten bij het bouwen van een vertrouwensrelatie met informele organisaties en het in beeld brengen van deze jongeren, zodat zij ze kunnen matchen op werk en onderwijs.

De volgende documenten zijn te downloaden:

 


Give & Get

In opdracht van ABN AMRO en QIY Foundation zijn wij gevraagd onderzoek te doen over het online delen van informatie onder ‘urban jongeren’. Er is gekozen om een kwantitatief onderzoek uit te voeren door middel van een online enquête waarin vragen worden gesteld over de bereidheid van ‘urban jongeren’ om gegevens te delen, de ‘Give', en hetgeen ze er eventueel voor terug wil ontvangen, een ‘Get'.

Er is gekozen voor een kwantitatieve vorm van onderzoek middels een online survey, omdat de looptijd van het onderzoek kort was en er behoefte was om een groot aantal respondenten, 100 jongeren, in één keer te bevragen. In de online survey zijn diverse vragen gesteld die gaan over de bereidheid om informatie via het internet aan organisaties en derden te delen, de ‘Give'. Doen de jongeren dit zonder

problemen of hebben ze er moeite mee? Hoe vinden de jongeren het als ze er iets voor krijgen, een ‘Get', zoals een financiële vergoeding, waardebon/korting, sportschool abonnement en/of handige contacten in hun netwerk?


Seksueel overschrijdend gedrag

In opdracht van Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost zijn wij gevraagd om onderzoek te verrichten naar de mate waarin jongeren uit Amsterdam Zuidoost ‘seksueel overschrijdend gedrag’ ervaren en percipiëren. Door middel van een Quick Scan zijn 45 jongeren, in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, geselecteerd om te participeren aan het kwalitatieve onderzoek.

Er is gekozen voor een kwalitatieve vorm van onderzoek omdat het diepgaande informatie geeft door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften. Er zijn semi-gestructureerde interviews afgenomen om concrete vragen te beantwoorden en ruimte te bieden voor nieuwe inzichten. Aspecten die in het kwalitatieve onderzoek terug komen zijn: perceptie en ervaring van

seksueel overschrijdend gedrag, ‘verdrongen’ normen en waarden, weerbaarheid, zelfbeeld, manipulatie gebruikmakend van nieuwe communicatiemiddelen en (ir)reëel toekomstperspectief.

 
bg-reintegratie-2.jpg
 

Re-integratie


IZI Solutions heeft haar eigen re-integratie-/socialisatie programma voor jongeren ontwikkeld: ‘Een Nieuw Perspectief’ (ENP). Dit programma richt zich op jongeren tussen de 18-27 jaar die op zoek zijn naar een nieuw perspectief, begeleiding en/of kans in relatie tot school, werk of eigen onderneming.

Succesrate
ENP heeft een duurzaam slagingspercentage van 86% in het herleiden van de deelnemers naar school, werk of het starten van een onderneming en een stijging van elke deelnemer op de zelfredzaamheidmatrix.

Doel traject
Ons traject heeft 3 doelstellingen: (1) het bieden van Een (reëel) Nieuw (arbeidsmarkt) Perspectief aan jongeren waardoor zij een positief zelfbeeld krijgen en het hun deelname aan het maatschappelijke verkeer bevorderd; (2) Het verminderen van (jeugd-)werkloosheid en (3) organisaties kennis laten maken met potentiële werknemers en/of samenwerkingspartners. 

Trackrecord
Door de jaren heen is ENP ingezet in 54 gemeenten en is het door Gemeente Rotterdam bestempeld als een 'best practise'. Dit laatste heeft ertoe geleid dat er een schaalbaarheidsonderzoek gedaan is door Prof. P.H.J. van der Aa vanuit het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’.

Bevinding jongeren 
Uit de tevredenheidsenquête die onder de deelnemende jongeren is afgenomen komen de volgende resultaten:
- Ze waarderen de workshops in zijn geheel met een 9.2;
- Ze ervaren de workshops als uitermate nuttig met een 9.6;
- De organisatie, deskundigheid van de adviseurs en begeleiding waarderen ze met een 9.

izi-styled-bg-blue-1.png

EVENTS

Al onze events zijn op maat gesneden en op basis van de behoefte en wensen die onze achterban en klanten hebben. Als organisatie organiseren we al jaren klein- en grootschalige events rondom sociaalmaatschappelijke thema’s. IZI Solutions events zijn herkenbaar aan:

  • onze infotainment stijl. Alle events hebben tot doel de aanwezigen te vermaken en te informeren.
  • een hoog impact gehalte. Tijdens de events proberen wij te allen tijde met de aanwezigen te komen tot afspraken en/of een signaaladvies.
  • kritisch en verbindende karakter. Juist omdat de events sociaalmaatschappelijke thema’s betreffen zijn vertegenwoordigers van alle betrokkenen aanwezig en is er ruimte voor discussie, dialoog en netwerken.
  • empowerend. Onze events zijn altijd inspirerend en leiden tot nieuwe inzichten.
  • het inspelen op behoefte van geïnteresseerden. Onze events zijn laagdrempelig en gratis toegankelijk, wat ervoor zorgt dat de opkomst altijd goed is en de zaal meestal snel vol is.
 
 
apple-desk-laptop-working.jpg
 

Programmering

Al onze events zijn op maat gesneden. Ook vervullen wij onderdelen van bestaande events. Zo leveren wij diverse sprekers en discussieleiders, verzorgen wij entertainment en/of denken wij mee met hoe de gewenste doelgroep bereikt kan worden. Daarnaast worden wij veelvuldig gevraagd als dagvoorzitter/host, panellid en keynotespreker.

 

Inhouse events

Verschillende organisaties huren ons in om een inhouse dag te verzorgen ten behoeve van bijvoorbeeld een nieuwe koers van de organisatie, productlancering, personeelsfeest, recruitment, et cetera. Dit hebben we gedaan voor o.a.: ABN AMRO (Het Nieuwe Werken), Achmea, Mars & Mercurius, Rabobank, Trivium Lindehof en het UWV.

 

Publieke events

Naast events die wij in opdracht van derden verzorgen, organiseren wij ook onze eigen events. Wij geloven in het versterken van communities. Daarom zijn al onze evenementen, activiteiten en persoonlijke begeleiding te allen tijde gratis toegankelijk voor jongeren en (jong)volwassen van 16 tot 40 jaar, startende sociaal en/of cultureel ondernemers en kleine ideële (zelf)organisaties.

 

ORGANISATIES _ Conferenties.JPG
 

Netwerk Events

Een netwerk event op zich is niet anders maar de wijze waarop wij werkgevers en talenten met elkaar in contact brengen, is dat wel. Tijdens onze netwerk events wordt er gekeken of en vooral hoe de aanwezigen wat voor elkaar kunnen betekenen, nu of in de toekomst. Onze netwerk events moeten altijd leiden tot een concreet resultaat.

Organisaties_conferenties - netwerkevents.JPG
 

Congres

Met name overheidsinstanties en internationale organisaties vragen ons om meerdaagse studiebijeenkomsten te organiseren waar een centraal thema door verschillende gezaghebbende sprekers wordt behandeld. Naast plenaire sessies zijn er te allen tijde ook parallel programma’s. 

 

Symposium

Symposia bijeenkomsten gebruiken wij om een bepaald thema te behandelen met een wetenschappelijk karakter waar de laatste ontwikkelingen op een bepaald gebied worden besproken en praktische vertaalslagen worden gemaakt.

 

Concepten

events-wijzer-kijken.jpg
 

WIJZER KIJKEN
 

Wijzer Kijken is een concept van IZI Solutions dat bestaat uit een combinatie van een inhoudelijk goede documentaire, discussie met aanwezige experts en een signaaladvies vanuit de aanwezige jongeren. 

www.creasies.nl_0622304219_seminar_izi-0771.jpg
 

LEIDERSCHAP SEMINAR

Eén keer per jaar, in de maand mei, organiseren wij een gratis uniek seminar over persoonlijk leiderschap voor 250 gemotiveerde jongeren en (jong)volwassenen, tussen de 18 en 40 jaar. Tijdens dit seminar spreken vijf prominenten over verschillende vormen van leiderschap.

Nacht-van-de-Rechtsstaat_www.creasies.nl-izi-nacht-van-de-recht--8172-klein.jpg
 

Rechtbank 3.0
 

Rechtbank 3.0 is een concept dat door IZI Solutions is ontwikkeld. Het is een spannende en plezierige rechtbanksimulatie dat zorgt voor interactieve discussie en dialoog wat ruimte biedt voor diverse perspectieven als het gaat om sociale vraagstukken. 

events-cad.jpg
 

Dreamteam

Het DreamTeam concept wordt in diverse wijken uitgevoerd om een brug te slaan tussen excellente jongeren, (jong)volwassenen en/of sleutelfiguren uit achterstandswijken, instanties en de behoeften van buurtbewoners. De DreamTeam leden worden als rolmodel ingezet voor andere jongeren en (jong)volwassenen en dienen als klankboord voor hun gemeenten.

 

Organisaties_concepten---jongerenkieswijzer-klein.jpg
 

JongerenKieswijzer

Dit is een kieswijzer voor en door jongeren met vijf aansprekende thema’s (onderwijs, arbeid, inclusiviteit, zorg en duurzaamheid) met 20 stellingen die direct invloed hebben op jongeren. De Jongerenkieswijzer is een initiatief van NJR, IZI Solutions, Landelijke Studentenvakbond - LSVb, ISO, FNV Jong, CNV Jongeren, JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Morgen en New Urban Collective.

 

28_-kick-off-WerkWeek.jpg
 

In gesprek met...

Dit is een concept waar jongeren/jongvolwassenen op een unieke manier in contact kunnen komen met een rolmodel wiens hemd ze van zijn/haar lijf kunnen vragen. Ook is het een manier om professionals met talenten in contact te brengen en hen in de gelegenheid brengen tot het stellen van vragen.

events-straatrecht.jpg
 

ACADEMY X

Academy X is een leerschool die jongeren en (jong)volwassenen van 18-30 jaar een plek biedt om zichzelf te ontwikkelen en uitsluitings-mechanismen tegen te gaan. Samen met experts komen zij samen om kennis te vergaren en informatie te delen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor actuele thema’s die te maken hebben met het tegengaan van uitsluitingsmechanismen in de Nederlandse samenleving. 
 

19-creasies-izi-tarik-nasheed-0203.jpg
 

(mis)informed

Er is helaas verdeeldheid, polarisatie, segregatie en onwetendheid. Ook is er een gebrek aan historisch besef, begrip voor het ‘anders’ zijn en respect voor elkaar. Volledige informatie vanuit verschillende perspectieven is daarom van belang. (MIS)informed is een symposium reeks waar wetenschap en praktijk bij elkaar wordt gebracht om de aanwezigen te verrijken met inhoudelijke kennis.


 

Controle Alt Delete.jpg
 

CAD

Controle Alt Delete is in het leven geroepen om etnisch profileren en politiegeweld tegen te gaan door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren van kritische films, het geven van workshops/lezingen, het schrijven van blogs en het bieden van constructieve oplossingen ten behoeve van beleidsverandering.

Organisaties_concepten - academy x.jpg
 

ENP

'Een Nieuw Perspectief' (ENP) is een eigen re-integratie-/socialisatie programma voor jongeren. ENP richt zich op jongeren tussen de 18-27 jaar die op zoek zijn naar een nieuw perspectief, begeleiding en/of kans in relatie tot school, werk of eigen onderneming. ENP heeft een duurzaam slagingspercentage van 86% en een stijging van elke deelnemer op de zelfredzaamheidmatrix.
 

Organisaties_concepten - cultural inn.PNG
 

Cultural Inn

Cultural Inn© is een pop-up store voor creatieve/culturele ondernemers. In veel steden staan winkel- en kantoorruimten leeg. Dit concept is een oplossing om leegstand te veranderen in een broedplaats van talent en ondernemerschap. Tijdens het verblijf in ons ‘Cultural Inn’ krijgen de ondernemers de mogelijkheid om hun eigen producten/diensten te vertonen, masterclasses ondernemen & netwerken en hebben zij de mogelijkheid tot immediate één op één coaching.

IMG_2031.jpg
 

Straatrecht

Straatrecht is een concept als gevolg van de Controle Alt Delete bijeenkomsten over etnisch profileren. Het doel van Straatrecht is om de relatie tussen burgers en de politie te verbeteren en daarmee spanningen op straat tegen te gaan.

izi-styled-bg-2-boek.png

Hi5 boek

 

Jörgen Raymann en Dionne Abdoelhafiezkhan hebben de Hi5 ontwikkeld. Vijf stappen die concrete handvaten bieden op weg naar jouw succes. Naast hun tips, inspiratie, motivatie en handvaten ontmoet je in dit boek ook vijf rolmodellen: Clarence Seedorf, Tanja Jadnanansing, Willem van Duin, Paul Iske en Yves Gijrath. Mensen met compleet verschillende achtergronden, talenten, carrières en totaal verschillende dromen.

 

Nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte van aankomende evenementen, acties en nieuwtjes.

 

Poll

Iedereen die zich aan de wet houdt moet een even grote kans hebben om gecontroleerd te worden.
Eens
Geen mening
Oneens

Portfolio

 
 
Het debat met Turks-Nederlandse jongeren over integratie en identiteit was inspirerend en hoopgevend.
— Mark Rutte, Minister-president
Nogmaals bedankt, ook namens Neil Sandel. Hij was sprakeloos over jullie werk!
— Lydia Brons, Agentschap NL ministerie BZK
Het Hi5 boek helpt je bij het vinden van jouw talent, daarin te geloven en obstakels te overwinnen
— Yves Gijrath, Mediaondernemer